Thin Ice

McIvor Lake, BC

2022 02 23

Photographs by David Baar