Spanish Banks

20071216

Photographs by David Baar