Flower Ridge Trail

Strathcona Park, BC

2016 12 04

Photographs by David Baar